Senior Birthday Club Celebration
Friday, September 15, 2017